BOGUSZE /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Słup graniczny w Boguszach – zabytkowy słup graniczny koło wsi Bogusze w powiecie ełckim w województwie warmińsko-mazurskim.
prostki_2.jpg
Powstał w 1545 na trójstyku Prus Książęcych, Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego jako pamiątka po wytyczeniu granic między państwami. Jest wykonany z cegły, otynkowany i pokryty czerwoną dachówką. Ma wysokość około 6 metrów. Na wschodniej ścianie umieszczono marmurową tablicę z godłami państwowymi Wielkiego Księstwa Litewskiego i Prus Książęcych oraz inskrypcją w łacinie. Tablica została zdemontowana w 1907 i zastąpiona kopią z piaskowca. Oryginał po zdemontowaniu przewieziono do muzeum w Królewcu.
„Kiedy Zygmunt August sprawował rządy w państwie ojca a (jednocześnie) margrabia Albert I panował, ów nad Jagiełły dwojga imion starodawnymi grodami, ten nad krajem Prusów w pokoju piastował władzę, wzniesiony został ten słup, który miał oznaczać linię graniczną kraju oraz rozgraniczać tereny obu władców roku 1545 miesiąca sierpnia.”
Słup przestał wyznaczać trójstyk już 24 lata po ustawieniu, gdyż w wyniku unii lubelskiej województwo podlaskie zostało odłączone od Litwy i włączone do Korony. W latach 1569-1795 w okolicy słupa biegła granica polsko-pruska. Na skutek III rozbioru Polski przygraniczne tereny Polski z Grajewem i Rajgrodem zostały przyłączone do Królestwa Prus. Granicę w okolicy słupa przywrócono w 1807, powołując z większości ziem zaboru pruskiego Księstwo Warszawskie. Od 1815 w okolicy biegła granica prusko-rosyjska, od 1871 niemiecko-rosyjska, a po I wojnie światowej niemiecko-polska. W czterechsetną rocznicę ustawienia słupa Mazury zostały przyłączone do Polski, przez co w okolicy definitywnie przestała biec granica państwowa.
Postawienie tego granicznego słupa właśnie w miejscu, mogło nie być dziełem przypadku. Co prawda nie jest to dokładnie potwierdzone, ale tutaj wcześniej miał stać słup graniczny wyznaczający granicę dawnych ziem Prusów, Jaćwingów i Mazowsza.
W pobliżu tego miejsca dnia 8 października 1656 r. rozegrała się bitwa pod Prostkami pomiędzy sprzymierzonymi wojskami Rzeczypospolitej i Tatarów pod dowództwem hetmana polnego litewskiego Wincentego Gosiewskiego, a wojskami brandenbursko-szwedzkimi pod dowództwem generała Jerzego Fryderyka Waldecka z posiłkującą go jazdą Bogusława Radziwiłła.
Tags: ,

Kontakt

Tu skontaktujesz się najszybciej ...


NAPISZ

Śledź mnie w Social Media


copyright © created by Adam Zdunek [2018]

Search